Learn about our PhD alumni.

Recent Dissertations and Academic Placement

2019 – SEZEN, Güneş – “19. Yüzyıl Cep Romanlarının Beden-Zihin Denetimi ve Romantik İlişkilenme Biçimleri Açısından Modernleşmedeki Yeri” (Özyeğin University)

2019 – YAVUZ,  Ayşe Duygu – “Arzuyu millîleştirmek: 1909-1928 arasında yazılmış romanlarda kadın kimliği” (Doğuş University)

2016 – GÖKPINAR, Bahar – “17-18-19. yüzyıl Osmanlı yazınında erkek-lik(ler) kurgusu” (Yeditepe University)

2016 – KAYA, NİLAY – “Evliyâ Çelebi‟nin Seyahatnâme’sinde görsel sanat eserlerinin tasviri: ekfrastik bir yaklaşım” (Istanbul Bilgi University)

2016 – SERT, Havva Hâle – “Dil devrimi’nin erken Cumhuriyet dönemi’nde şiir ve çeviri
bağlamında Türk edebiyatı’na etkisi (1932-1950)” (İstanbul Şehir Üniversitesi)

2016 – ÇAMKARA ERGİNER, Ayşe – “Sınırları Aşmak: Türk Modernleşmesi Bağlamında Kadın Karakterlerin Kocalarını Aldattığı Romanlar Üzerine Bir İnceleme”

2015 – DEMİRKOL, Neslihan – “1850-1900 yılları arasında edebiyat yayıncılığı alanının yeniden
biçimlenmesi ve edebiyat çevirileri piyasasının doğuşu” (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

2015 – ATABAĞSOY, Naim – “Erken Dönem Cumhuriyet Romanında Gayrimüslime Bakış” (Çankaya Üniversitesi)

2015 – DEMİR, Meryem – “Genç edebiyatın gençleri : geç dönem Osmanlı romanında gençlik,
gelecek ve idealler” (Harvard University)

2015 – KURTULUŞ, Meriç – “Gazavâtnâme türünün romans-epikten biyografiye dönüşümü” (Haliç Üniversitesi)

2014 – TEK, Ayhan – “Osmanlı Edebiyatında Mem u Zin Mesnevisi ve Yayılımı” (Muş Alparslan Üniversitesi)

2014 – AYDIN, Hilal – “Kadın Yazınında Delilik”

2014 – ÖZTÜRK BİTİK, Başak – “Evliya Çelebi Seyahatname’sinde Osmanlı Tarihi ve Kurmaca” (Doğuş Üniversitesi)

2013 – ÖZER, Nilay – “Nâzım Hikmet’in Memleketimden İnsan Manzaraları’nda imajlar: Toplum, tarih ve sinema” (Işık Üniversitesi)

2012 – UÇAR, Aslı – “Teselliyi Eşyada Aramak: Türkçe Romanda Nesneler”

2012 – GÜNAYDIN, Ayşegül Utku – “Cumhuriyet Öncesi Kadın Yazarların Romanlarında Toplumsal Cinsiyet ve Kimlik sorunsalı (1877-1923)”

2012 – KARAKOÇ, Kani İrfan – “Ulus Devletleşme Süreci ve “Türk” Edebiyatının İnşâsı” (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversites)

2012 – ÖZAY, Yeliz – “Evliya Çelebi’nin Acayip ve Garip Dünyası” (Gazi Üniversitesi)

2012 – ALP, Ruken – “Türkçe şiirde “kadın” şairlerin poetikalarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi” (Sabancı University)

2011 – USLU, Mehmet Fatih – “Melodram ve Komedi: Osmanlı’da Türkçe ve Ermenice Modern Dramatik Edebiyatlar” (İstanbul Şehir Üniversitesi)

2011 – PELVANOĞLU, Emrah – “Tanzimat ve Metatarih: Namık Kemal’in Tarih Anlatılarının Poetikası” (Yeditepe University)

2011 – CANKARA, Murat – “İmparatorluk ve Roman: Ermeni Harfli Türkçe Romanları Osmanlı/Türk Edebiyat Tarihyazımında Konumlandırmak” (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

2011 – UYANIK, Seda – “Osmanlı-Türk Anlatılarında Bilime Yönelişin Mantığı ve Gelecek Tasarıları” (Bilkent)

2010 – AKGÜL, Alphan Yusuf – “Yahya Kemal Beyatlı Şiirinde Düzyazı ve Dünyevilik” (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)

2010 – ULUGTEKİN, Melahat Gül – “İzlem ve Biçem İlişkisi Açısından Suat Derviş Romanlarının Türk
Edebiyatındaki Yeri” (Hacettepe Üniversitesi)

2009 – ÇULHAOĞLU, Fatman Gülşen – “Osmanlı Şiirinde Kadın Şairin Poetikası: Leylâ Hanım” (Çankaya Üniversitesi))

2009 – AYAYDIN CEBE, Günil Özlem – “19. Yüzyılda Osmanlı Toplumu ve Basılı Türkçe Edebiyatı: Etkileşimler, Değişimler, Çeşitlilik” (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

2009 – DÜNDAR, Hülya – “Nahit Sırrı Örik’in Romanlarında Narsisist Entrikalar” (Acıbadem Üniversitesi)

2009 – ERGÜL, Mehmet Selim – “Türk Şiirinde Taşra: 1859-1959” (Mardin Artuklu Üniversitesi)

2009 – AKSOY, Süreyya Elif – “Peyami Safa’nın Romanlarında Modernleşme ve Mekân” ((Doğuş Üniversitesi))

2008 – BAŞLI, Şeyda – “‘Ulusal Alegori’den İmparatorluk Eğretilemesine: Osmanlı Romanında Çok-Katmanlı Anlatı Yapısı”

2007 – ARMAĞAN, Yalçın – “Türk Şiirinde Modernizm” (İstanbul Şehir Üniversitesi)

2007 – DİRLİKYAPAN, Murat Devrim – “Phoenix’in Evrimi : Edip Cansever’de Dramatik Monolog” (Bilkent)

2007 – DÜNDAR, Leyla Burcu – “Edebiyat Sosyolojisi Açısından Türk Öykücülüğü: 1990-2005” (Başkent Üniversitesi)

2007 – ÖZATA DİRLİKYAPAN, Jale – “Yazınsal Kavrayışta Köklü Bir Değişim: Türk Öykücülüğünde 1950
Kuşağı” (Ankara Üniversitesi)

2007 – SERDAR, Ali – “Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanlarında Ahlak Sorunsalı” (Özyeğin Üniversitesi)

2007 – TUTUMLU, Reyhan – “Vüs’at O. Bener’in Yapıtlarına Anlatıbilimsel Bir Yaklaşım” (Sabancı University)

2006 – CANER, Fırat – “Turgut Uyar’ın Huzursuzluğu” (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

2006 – DURMUŞ, Tûbâ Işınsu İsen – “II. Selim Dönemi Sonuna Kadar Osmanlı Edebî Hâmîlik Geleneği” (TOBB)

2005 – AYTEMİZ, Beyhan Uygun – “Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Aşk İlişkileri” (İstanbul Arel Üniversitesi)